REGULAMIN KONKURSU „Konkurs na Dzień Matki”

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Konkurs na Dzień Matki” zwanym dalej „Konkursem”. 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§2

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest właściciel strony internetowej organis.pl oraz profilu Facebook Zdrowa Strona Życia – oranis.pl Izen Labs Sosnowska Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul.
1 Maja 117; 09-310 Zielona; posiadająca nr NIP 511-029-4092, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 382-409-210, zwana dalej „Organizatorem”.

§3

Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej „Odpowiedzią̨” oraz opublikowanie jej na profilu FB organizatora w sposób wskazany w Regulaminie.

Odpowiedzi należy umieszczać na profilu pod postem konkursowym do dnia 23.05.2021 do godziny 24.00

Konkurs rozpoczyna się publikacją postu dnia 20.05.2021 r. a kończy w dniu 23.05.2021 r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów, którzy poinformowani zostaną o wygrane kolejnego dnia kalendarzowego.

§4

Regulamin dostępny jest:

w siedzibie Organizatora;

na stronie internetowej www.organis.pl

II. UCZESTNICY KONKURSU

§5

Uczestnikiem Konkursu może być́ każda osoba, która dokona zgłoszenia w Konkursie w sposób określony w § 7 ust. 1, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.

Z udziału w Konkursie wyklucza się̨ osoby:
a) będące pracownikami Organizatora;
b) będące pracownikami podmiotów współpracujących przy obsłudze Konkursu;
c) członków najbliższych rodzin osób o których mowa w powyższych punktach.

§6

20.05.2021 r. Organizator udostępni informację o konkursie na stronie oraz profilu Facebook

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.

Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się̨ do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również̇ potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ do udziału w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie oraz prawa i obowiązki z nim związane nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

III. ZASADY KONKURSU

§7

Aby wziąć́ udział w Konkursie należy spełniając wymogi § 5 oraz napisać komentarz w postaci życzeń na Dzień Matki pod postem konkursowym. Komentarz – życzenia- który uzyska najwięcej polubieni wygrywa konkurs.

Komentarz nie może zawierać treści obraźliwych, w takim przypadku komentarze będą usuwane. Komentarze będące kopią innych treści dostępnych w Internecie lub będące plagiatem również będą usuwane.

Każdy z Uczestników może wziąć́ udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, pod warunkiem nieumieszczania wielokrotności tej samej treści.

Uczestnik może zgłosić́ do Konkursu Odpowiedzi, której jest wyłącznym autorem oraz która nie narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić́ się̨ do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się̨, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.

§8

Spośród wszystkich uczestników zostanie wyłoniony zwycięzca, który pod swoim komentarzem uzyska najwięcej polubieni.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest kosz prezentowy zawierający herbatę w puszce, Acerolę w kapsułkach oraz krem do twarzy m.in. z ekstraktem z bursztynu i olejkami. Wartość

zestawu to 123,80 zł (dostępny jest na stronie w promocyjnej cenie 89 zł).

Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia właściwości nagrody ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje oficjalnie na profilu Zdrowa Strona Życia – organis.pl w dniu 24.05.2021 r oraz przez profil społecznościowy poinformuje zwycięzcę konkursu w celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania nagrody.

§9

Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie poprzez profil FB swoich danych osobowych tj. dokładnego adresu zamieszkania oraz nr telefonu.

Po otrzymaniu danych Organizator niezwłocznie wyśle do laureata nagrodę̨.
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora.

Laureat traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych osobowych w ciągu 24h od godziny powiadomienia o wygranej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać́: pisemnie na adres Organizatora, mailem na adres marketing@organis.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać́ opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na przekazanie składającemu reklamację odpowiedzi na nią.

Reklamacja rozpatrzona będzie w ciągu 7 dni od dnia wpływu do Organizatora.

§11

1. Dane osobowe Uczestników będą̨ zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w

trakcie Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane do celów związanych z

przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, przyznaniem i wydaniem nagród,

a także w razie potrzeby postepowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.

Powyższe dane mogą̨ być́ wykorzystane również̇, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora i nie będzie to naruszało praw i wolności Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie następowało w szczególności w celach marketingowych Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

§12

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.